Huishoudelijk Reglement T.T.V. Quick ’20 te Oldenzaal

De titels en opschriften boven de hoofdstukken en artikelen van het Huishoudelijk Reglement en daaruit voortvloeiende reglementen dienen uitsluitend als hulpmiddel bij het opzoeken van een bepaald onderwerp, doch maken geen deel uit van de tekst dezer reglementen.

Art. 1 Algemene bepalingen

In dit reglement worden de volgende afkortingen gebruikt:
N.T.T.B. Nederlandse Tafeltennisbond
H.B. Hoofdbestuur
B.R. Bondsraadvergadering
A.L.V. Algemene Ledenvergadering.
Art. 2 Leden

De leden worden ingedeeld in drie groepen, te weten
a) Competitiegerechtigde leden en Basisleden
b) Ereleden
c) Ondersteunende leden

In de onder a) genoemde leden wordt tevens onderscheid gemaakt tussen jeugdleden en seniorleden. De leeftijdsgrens tussen de hierboven genoemde jeugd- en seniorleden wordt jaarlijks vastgesteld op voorstel van het H.B. van de N.T.T.B. door de B.R.V.
Ten aanzien van het uitkomen in wedstrijden wordt de indeling in leeftijdsgroepen nader bepaald in de desbetreffende reglementen van de N.T.T.B.

Art. 3 Verkrijging lidmaatschap

a) Competitiegerechtigde leden en basisleden

Competitiegerechtigde leden en basisleden verkrijgen het lidmaatschap bij de eerste ontvangst van de contributiebijdrage na inlevering van een daartoe aan hen verstrekt inschrijfformulier, indien hiertegen door de meerderheid van de bestuursleden geen bezwaar wordt gemaakt.

b) Ereleden

Door de jaarlijks te houden A.L.V. kunnen op voordracht van het bestuur of tenminste tien leden ereleden worden benoemd.

c) Ondersteunende leden

Ondersteunende leden (begunstigers) worden voor een minimale bijdrage per jaar vastgesteld door de A.LV. geaccepteerd.

Art. 4 Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden met inachtneming van de hiervoor in de Statuten gestelde richtlijnen aan het adres van de secretaris van de vereniging. Ontzetting uit het lidmaatschap kan met inachtneming van de hiervoor in de Statuten gestelde richtlijnen volgen, indien:

a) Het lid zijn contributieverplichtingen niet tijdig nakomt
b) Het betreffende lid de naam van de vereniging in diskrediet brengt
c) Het betreffende lid zonder afschrijving meerdere keren niet op de voor zijn team
vastgestelde wedstrijden verschijnt.

Ontzetting uit het lidmaatschap wordt doorgegeven aan de N.T.T.B.

Art. 5 Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december

Art. 6 Rechten en plichten van de leden

De in de Statuten in artikel 5 onder 1 en 4 genoemde leden hebben het recht alle door het bestuur geschapen mogelijkheden de tafeltennissport te beoefenen zo optimaal te benutten.
Het bestuur kan daarbij een beroep doen op de leden tot het verrichten van ondersteunende diensten/activiteiten.

Art.6a Clubtenue

De leden van de vereniging zijn in principe verplicht om bij vertegenwoordiging van de vereniging het dan geldende clubtenue te dragen. Voor competitie spelende leden wordt dit al verplicht door de NTTB.
Indien het bestuur sponsorcontracten is aangegaan m.b.t. kleding en accessoires zijn de leden in principe verplicht om de sponsornaam op een door het bestuur te bepalen wijze uit te dragen. Bij onoverkomelijke bezwaren van een lid kan hiervan worden afgeweken, dit ter bepaling van het bestuur.
Art. 7 Beheer en inrichting

De vereniging wordt beheerd door het bestuur bestaande uit het dagelijks bestuur, te weten de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee bestuursleden of een veelvoud hiervan. Bestuursleden worden gekozen voor drie achtereenvolgende jaren en zijn onmiddellijk herkiesbaar.
Het bestuur kan met goedkeuring van de A.LV. diverse commissies benoemen ter bevordering van de activiteiten binnen de vereniging. Het bestuur maakt met de diverse commissies afspraken omtrent bevoegdheden e.d.
De leden van deze commissies worden jaarlijks op de A.L.V. benoemd en hebben steeds voor twee jaar zitting, doch kunnen terstond worden herkozen. Per jaar treedt de helft af.
Een uitzondering hierop maken de twee leden van de kascontrolecommissie, welke worden gekozen voor een termijn van twee jaren. Na afloop van deze termijn zijn zij het eerste jaar niet herkiesbaar. Om de continuïteit te waarborgen is de commissie bij toerbeurt aftredend en wordt de plaats ingenomen door een op de ALV benoemde “reserve”
Kandidaten voor bestuur en/of commissies kunnen door zowel bestuur als A.L.V. worden gesteld. In het laatste geval moet de kandidaatstelling tenminste twee weken voor de A.L.V. bij het secretariaat binnen zijn en de steun hebben van tenminste vijf kiesgerechtigde leden.

Art. 8 Administratieve wijzigingen

De leden geven binnen 14 dagen eventuele administratieve wijzigingen hetzij schriftelijk of per mail door aan het secretariaat. Indien dit niet geschiedt, wordt de verenging geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan door de voor het betreffende lid bestemde correspondentie te richten aan het haar laatst bekend zijnde adres.

Art. 9 Herverkrijging lidmaatschap

De A.L.V. of het bestuur kan voorstellen een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap in te trekken. De A.L.V. kan een dergelijk voorstel slechts aanvaarden met tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het bestuur regelt de gevolgen welke de opheffing van een royement met zich mee brengt.

Art. 10 Toevallige baten
Onder toevallige baten worden eveneens verstaan eventueel uit met derden aangegane financiële overeenkomsten verkregen inkomsten. Deze overeenkomsten kunnen door het bestuur worden aangegaan. Op de A.L.V leggen zij hiervoor verantwoording af.

Art. 11 Contributie

Het bestuur doet op de A.L.V. jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de contributie voor de diverse ledengroepen.

Art. 12 Stemming over voorstellen in de A.L.V.

Een stemming mag niet ten doel hebben uit te maken welke van twee of meerdere voorstellen het meest verkieslijk is. Over elk voorstel wordt naar volgorde van indiening gestemd tenzij een later ingediend voorstel naar mening van het bestuur van verdere strekking is dan een eerder ingediend voorstel.
In dat geval heeft het later ingediende voorstel voorrang.

Art. 13 Staking van stemmen en herstemming

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij de verkiezing van personen geen der gestelde kandidaten een meerderheid heeft gehaald, dient een herstemming te worden gehouden:
a) Indien twee kandidaten zijn gesteld, tussen deze beiden;
b) indien meer dan twee kandidaten zijn gesteld tussen diegenen die bij de eerste stemming
het hoogste gelijke aantal stemmen behaalden.
Indien ook na herstemming geen dezer kandidaten een meerderheid verkrijgt beslist het lot. Deze loting geschiedt ten overstaan van de voorzitter van de vergadering.

Art. 14 Slotbepaling

In alle gevallen waarin de Statuten en Reglementen niet voorzien beslist het bestuur.

Oldenzaal, 23-03-2015